O nas

Kubki MAMSAM koja­rzą się przede wszyst­kim z este­tyką PRL-u, choć inspi­ro­wane były także nie­miec­kim desi­gnem z lat 60. Pierw­sze wzory bez­po­śred­nio nawią­zy­wały do pol­skiej gra­fiki użyt­ko­wej z lat 70., z cza­sem jed­nak współ­pra­cu­jący z nami projektanci zaczęli trak­to­wać je także jako nośnik komen­ta­rzy do współ­cze­sno­ści i odnosić się do bie­żą­cych wyda­rzeń czy tek­stów kultury.

Kubki MAMSAM to przede wszyst­kim dobry pol­ski design, a także gale­ria prezen­tu­jąca prace wyróż­nia­ją­cych się pol­skich grafików i projektantów.

Powstają w limi­to­wa­nych seriach, nieprze­kra­cza­ją­cych 100 sztuk (naj­czę­ściej jest ich 30 w jed­nym wzo­rze). Każda seria to nie­po­wta­rzalna kolek­cja logotypów, któ­rych nie pro­du­ku­jemy wię­cej, gdy zostaną wyprzedane.

Hurt i zamówienia

Ist­nieje moż­li­wość wypro­du­ko­wa­nia kub­ków MAMSAM z Twoim logo. Możesz też sprowadzić dostępne już wzory do Twojego sklepu. Aby uzgod­nić szcze­góły zamó­wie­nia, napisz na adres: mail@mamsam.pl.

Wśród naszych Klien­tów są m.in.:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
PROSTO
RESET
KUNSTHALLE WIEN
NASJONALMUSEET FOR KUNST (Oslo)
HOBO
MORAVA
SZUM
FEMI PLEASURE
PURO HOTELS
CAHLO
CHRUM
HTC
NIKE
PAN TU NIE STAŁ
INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
BĘC ZMIANA
ANIA KUCZYŃSKA
MOONMADNESS
BAR MLECZNY
MAMA STUDIO
FULL METAL JACKET
PLNY
PIKTOGRAM
DOM FUNKCJONALNY
LETO
INSTYTUT TEATRALNY
NOWY TEATR
NEON MUZEUM
ILLO
CLOUDMINE
SUPER GIRL ROMANTIC BOYS
ŚNIEŻNE POTWORY
GRUPA WARSZAWA
MAKUTRA