• polski
 • English
 • O nas

  Kubki MAMSAM koja­rzą się przede wszyst­kim z este­tyką PRL-u, choć inspi­ro­wane były także nie­miec­kim desi­gnem z lat 60. Pierw­sze wzory bez­po­śred­nio nawią­zy­wały do pol­skiej gra­fiki użyt­ko­wej z lat 70., Z cza­sem jed­nak współ­pra­cu­jący z nami projektanci zaczęli trak­to­wać je także jako nośnik komen­ta­rzy do współ­cze­sno­ści i odnosić się do bie­żą­cych wyda­rzeń czy tek­stów kultury.

  Kubki MAMSAM to przede wszyst­kim dobry pol­ski design, a także gale­ria prezen­tu­jąca prace wyróż­nia­ją­cych się pol­skich grafików i projektantów.

  Powstają w limi­to­wa­nych seriach, nieprze­kra­cza­ją­cych 100 sztuk (naj­czę­ściej jest ich 30 w jed­nym wzo­rze). Każda seria to nie­po­wta­rzalna kolek­cja logotypów, któ­rych nie pro­du­ku­jemy wię­cej, gdy zostaną wyprzedane.

  Adresy sklepów stacjonarnych, które sprzedają nasze produkty:

  Największy wybór produktów znajdziesz na naszej stronie: https://mamsam.pl/
  i sklepach stacjonarnych:
  Warszawa:
  Reset – ul. Dąbrowskiego 36, Mokotów
  Lookinside – ul. Wileńska 21, Praga
  Muzeum Narodowe, księgarnia Art Bookstore – Al. Jerozolimskie 3, Centrum
  CSW Zamek Ujazdowski, księgarnia Art Bookstore – ul. Jazdów 2, Centrum
  Pollin, księgarnia Art Bookstore – ul. Anielewicza 6, Muranów
  Polish Design Koneser – Plac Konesera 2, Praga
  Bęc Zmiana – ul. Mokotowska 65, Centrum
  Pan Tu Nie Stał – ul. Koszykowa 34/50, Centrum
  Cloudmine – ul. Paryska 17, Saska Kępa
  Kraków:
  Lokator– ul. Mostowa 1
  Rzeczy Same – ul. Nadwiślańska 11
  Marka Concept Store– ul. Józefa 5
  Muzeum Narodowe, księgarnia Art Bookstore – Al. 3 Maja 1
  Forum Designu (dawny Hotel Cracovia) – ul. Focha 1
  Kamienica Szołayskich – Plac Szczepański 9
  Muzeum Fotografii w Krakowie – ul. Królowej Jadwigi 220
   
  Katowice:
  Bookiestera – Plac Wojciecha Kilara 1
   
  Lublin:
  Centrum Spotkania Kultur – Plac Teatralny 1
   
  Łódź
  Bardzo Rozsądnie – ul. Piotrkowska 142
   
  Gdańsk:
  Sztuka Wyboru – ul. Słowackiego 19
   
  Kołobrzeg:
  Pufa Design – ul. Bałtycka 31/2
   
  Marsylia:
  Slavia Kolektiv, Slavia Vintage – 318 Unité d’Habitation Le 13008 Marseille
  Amsterdam:
  Salamon Art&Design – Rozengracht 75, 1016 LT
  Bazylea:
  Ferry Tales – Rheinsprung 4
  Londyn:
  Present & Correct – 23 Arlington Way
  The Feel Good Cafe – 49 Station Rd
  Oslo:
  Ruth 66 – Torshovgata 3

  Hurt i zamówienia

  Ist­nieje moż­li­wość wypro­du­ko­wa­nia kub­ków MAMSAM z Twoim logo. Możesz też sprowadzić dostępne już wzory do Twojego sklepu. Aby uzgod­nić szcze­góły zamó­wie­nia, napisz na adres: mail@mamsam.pl.

  Wśród naszych Klien­tów są m.in.:
  POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
  PROSTO
  RESET
  KUNSTHALLE WIEN
  NASJONALMUSEET FOR KUNST (Oslo)
  HOBO
  MORAVA
  SZUM
  FEMI PLEASURE
  PURO HOTELS
  CHRUM
  HTC
  NIKE
  PAN TU NIE STAŁ
  INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
  BĘC ZMIANA
  ANIA KUCZYŃSKA
  MOONMADNESS
  BAR MLECZNY
  MAMA STUDIO
  FULL METAL JACKET
  PLNY
  PIKTOGRAM
  DOM FUNKCJONALNY
  LETO
  INSTYTUT TEATRALNY
  NOWY TEATR
  NEON MUZEUM
  ILLO
  CLOUDMINE
  SUPER GIRL ROMANTIC BOYS
  ŚNIEŻNE POTWORY
  GRUPA WARSZAWA